30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 5 قانون مدنی

کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

error: