30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 499 قانون مدنی

هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمیگردد.

error: