30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 498 قانون مدنی

اگر عین مستاجره بدیگری منتقل شود اجاره بحال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

error: