30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 495 قانون مدنی

اگر برای تادیه مال اجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.

error: