30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 491 قانون مدنی

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجر می تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.

error: