30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 49 قانون مدنی

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

error: