30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 487 قانون مدنی

هر گاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

error: