30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 484 قانون مدنی

موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.

error: