30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 481 قانون مدنی

هر گاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.

error: