30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 480 قانون مدنی

عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.

error: