30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 48 قانون مدنی

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

error: