30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 479 قانون مدنی

عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

error: