30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 477 قانون مدنی

موجر را باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بکند.

error: