30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 476 قانون مدنی

موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع مؤجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ دارد.

error: