30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 475 قانون مدنی

اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.

error: