30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 474 قانون مدنی

مستاجر میتواند عین مستاجره را بدیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

error: