30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 473 قانون مدنی

لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

error: