30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 472 قانون مدنی

عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

error: