30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 471 قانون مدنی

برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

error: