30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 470 قانون مدنی

در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.

error: