30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 47 قانون مدنی

در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.

error: