30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 469 قانون مدنی

مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

error: