30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 468 قانون مدنی

در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.

error: