30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 467 قانون مدنی

مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یاانسان باشد.

error: