30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 465 قانون مدنی

در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.

error: