30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 463 قانون مدنی

اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

error: