30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 462 قانون مدنی

اگر مبیع بشرط بواسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه بهمان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.

error: