30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 461 قانون مدنی

اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می تواند با تسلیم ثمن بحاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.

error: