30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 460 قانون مدنی

در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

error: