30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 46 قانون مدنی

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز0

error: