30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 457 قانون مدنی

هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

error: