30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 456 قانون مدنی

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و ت‌خیر ثمن که مخصوص بیع است.

error: