30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 452 قانون مدنی

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاء کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.

error: