30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 451 قانون مدنی

تصرفاتی که نوعا” کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

error: