30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 450 قانون مدنی

تصرفاتی که نوعا” کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

error: