30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 449 قانون مدنی

فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.

error: