30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 448 قانون مدنی

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.

error: