30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 447 قانون مدنی

هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

error: