30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 446 قانون مدنی

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

error: