30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 445 قانون مدنی

هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود.

error: