30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 444 قانون مدنی

احکام خیار تخلف شرط بطوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است.

error: