30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 443 قانون مدنی

تبعض صفقه وقتی موجب خیاراست که مشتری در حین معامله عالم بان نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط میشود.

دهم – در خیار تخلف شرط

error: