30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 440 قانون مدنی

خیار تدلیس بعد از علم بان فوری است.

نهم – در خیار تبعض صفقه

error: