30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 44 قانون مدنی

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

error: