30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 439 قانون مدنی

اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

error: