30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 438 قانون مدنی

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

error: