30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 437 قانون مدنی

از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

هشتم – در خیار تدلیس

error: