30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 435 قانون مدنی

خیار عیب بعد از علم بان فوری است.

error: