30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 433 قانون مدنی

اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را به اخذ ارش قبول کند.

error: