30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 430 قانون مدنی

اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

error: